een EngelandFan Boete $ 36.000 voorGebruik maken van een laserTip

Een Engelandfan kreeg een boete van $ 36.000 voorgebruik makend van een laserwijzer bij de halve finale Euro 2020tegen Denemarken. Deincident gemaakt blessure van doelman Kasper Schmeichel. Het Engelse voetbalVereniging wasook gefactureerd voorverlichting vuurwerk buiten destadion en creëren een verstoring gedurende denationaal hymne. de UEFAdisciplinair beleid Niet doenvergunning degebruik van lasertips of vuurwerk binnenComputerspellen. Depak tussen Engelandnet zoals Denemarken was een 2-1 extra-time overwinning.UEFA isonderzoeken degeval, dieheeft plaatsgevonden gedurende Halve finale EK 2020 in Engelandtegen Denemarken. De laser waswees bij Deense doelman Kasper Schmeichelgedurende een boete schietpartij inaanvullend tijd.Los van verblind worden door de laser, Schmeichelgered Harry Kane’sin rekening brengen. Deobjectief wasdefinitief in despel,en de 2-1 overwinningaangeboden Engelandeen plek in delaatste tegen Italië. UEFAzal zeker insgelijks schatten degeval zoalseen deel van zijninspectie recht in fan gebruiken in het stadion.The Englishfan’sacties iseen onderwerp van

onderzoek door de UEFA. Na destrafschop, Engelandvolgers gebruikt een laser omspit op UEFAambtenaren,WHO heb eigenlijk opengesteld corrigerend procedures. De laser washeeft gebruik gemaakt van door een Engelsesupporter,en wasgericht bij UEFA-doelman Kasper Schmeichel. Terwijl sommigemensen heb eigenlijk genaamd Sterling’sval in destraf dooseen flagrante duiken, anderenvan mening zijn dat het deresultaat vaneen doelgerichte handelen. De Engelse keeperopgezadeld destraf trap naeen fout wasbetrokken door een supporter van Engelandfans zijnaangevallen voor het uitjouwen van de Denenlandelijk hymneen voordegebruik van een lasertip.

UEFA’s CEDB isonderzoeken beideincidenten. Defans’acties gedurende het Deense volksliednet zoals deverlichting van vuurwerkveroorzaakt destadion naarworden wanordelijk,maar defans heb eigenlijk geweestgestraft. deze UEFAinspectie zullen erachter te komen dekwaaddoener. Als de Engelsefan isontdekt schuldig van de UEFAin rekening brengen, despelers zullen zijnverboden vanglobaal competitie. De laser van Engelandherinnering washeeft gebruik gemaakt van doorfans bij de halve finale Euro 2020tegen Denemarken op woensdag.In aanvulling op destrafschop, defans ook uitgejouwd de Deenlandelijk hymne,triggeren een storing in destadion. de UEFAzullen insgelijks onderzoeken deverlichting van vuurwerken”verstoring “gedurende denationaal volkslied van Engelandfans. Zij zijnonderzocht voor degeval en zijnmomenteel voorbereiden voor delaatste tegen Italië.De UEFAheeft eigenlijk al geopend corrigerend procedure versus het Engelandfans voor hunacties gedurende de halve finale Euro 2020versus Denemarken. Een laser wasgericht naar het gezicht van de Deense keepergedurende destrafschop gedurende een extra tijdin rekening brengen.Gedurende deprima, Kaneopgezadeld een belangrijke doel naarvoorzien in het Engelsgroep een 2-1triomf en het recht om te spelen in delaatst versus Italië. Deonderzoek zal zeker aanvullend inchecken deverlichting vuurwerk door Engelandvolgers gedurende denationaal volkslied.De UEFAheeft eigenlijk momenteel beboet de England FootballOrganisatie$ 36.000 voor devoorval met degroente laserherinnering. Deteam isinsgelijks betrokken vanverstorend depak gedurende delandelijk hymne,net zoals vanoprichting uit vuurwerk. Destraffen zijnbedoelde naaronthullen dat het Engelandfans hebben geen respect voor despel.niettemin, de UEFA nietonderzoeken degebruik van de lasersgedurende depak. Zijzullen zijnvrijgeven een verklaring na het incident.De UEFAheeft eigenlijk gelanceerd corrigerend procedure tegen het Engelandfans na depak. De voetbalvolgers ook uitgejouwd de Deennationaal hymnegedurende deovereenkomst,en ook

het isgedachte dat dit wasbedoelde naarin diskrediet brengen delandelijk volkslied in Denemarken. Het isaanvullend bevestigd dat devolgers deed nietzich houden aan dereglement van deevenement. De UEFA ismomenteel verkennen devoorval en ook zal zeker denk aan een boete. De UEFAheeft ook geïntroduceerd corrigerend Verwerken na degeval.Samen met de laserherinnering, Engelandvolgers heb eigenlijk uitgejouwdgedurende delandelijk volkslied.

De UEFAheeft aanvullend beboet Denemarken voorhinderen depak. Devolgers’gedrag heeft geweestbeschouwd ongewenst en de clubheeft eigenlijk verontschuldigde zich ervoor. de UEFAheeft eigenlijk al afgedwongen een boete van EUR 200.000 voor degeval.Na destraf kick, Engelandvolgers gebruikt een laser omspit op UEFAambtenaren,Dat heb eigenlijk geopend corrigerend Verwerken. Devolgers’activiteiten gedurende het Deense volksliednet zoals deverlichting van vuurwerkgemaakt destadion naarworden wanordelijk,nog defans hebben geweestgestraft. Als de Engelsevolgeling isontdekt schuldig aan de UEFAstraf, zaklaseraanwijzer despelers zal zeker zijnverboden vanInternationale competitie. De laser van Engelandtip wasgebruikt doorpleitbezorgers bij de halve finale Euro 2020tegen Denemarken op woensdag. de UEFAzal zeker ook ontdekken delichten van vuurwerken”ontregeling “gedurende denationaal volkslied van Engelandfans. Deinspectie zal zeker ook kijknaar binnen deverlichting vuurwerk door Engelandvolgers gedurende denationaal volkslied.De UEFAheeft al beboet de England FootballVereniging$ 36.000 voor degeval met demilieuvriendelijk laserwijzer.

Leave a Comment